TUBA takrir el-Harbi’l-Filistiniyye’l-İsrailiyye
2023
TUBA takrir el-Harbi’l-Filistiniyye’l-İsrailiyye
TUBA Report on the Palestinian - Israeli War
2023
TUBA Report on the Palestinian - Israeli War
TÜBA Filistin - İsrail Savaşı Raporu
2023
TÜBA Filistin - İsrail Savaşı Raporu
Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu
2023
Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu
Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi
2023
Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
2023
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği
2023
İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği
TÜBA Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu
2022
TÜBA Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu
Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri
2022
Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri
TÜBA Biyokütle Enerjisi Raporu
2022
TÜBA Biyokütle Enerjisi Raporu
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-2023
Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, 8 Cilt - 2023
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-2023
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati
Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, 8 Cilt - 2021
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati
Rusya’nın Ukrayna’yı İşgalı ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu
Mart 2022
Rusya’nın Ukrayna’yı İşgalı ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
Şubat 2020
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 10. Cilt
TÜBA Doğal Gaz Raporu
Nisan 2021
TÜBA Doğal Gaz Raporu
Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu
Kasım 2020
Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu
Türkiye Bilim Raporu
Kasım 2020
Türkiye Bilim Raporu
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 9. Cilt
Aralık 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 9. Cilt
TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu
Kasım 2020
TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu
TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions
Ağustos 2020
TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions
Doğudan Yükselen Bilim
2019
Doğudan Yükselen Bilim
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
Aralık 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 8. Cilt
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
30 Temmuz 2020
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 7. Cilt
Mayıs 2019
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 7. Cilt
The Report on Climate Change and Public Health in Turkey
Temmuz 2020
The Report on Climate Change and Public Health in Turkey
Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
Temmuz 2020
Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
G8 - G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
2022
G8 - G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
Eylül 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 6. Cilt
deneme
 
deneme
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü
Aralık 2020
Mühendislik Bilimleri Sözlüğü
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
2011
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
Haziran 2018
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati - 5. Cilt
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
2005
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
2005
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
Aralık 2016
Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-İlk 4 Cilt
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
2004
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
Bir Arkeoloğun Anıları       Ekrem Akurgal
1999
Bir Arkeoloğun Anıları Ekrem Akurgal
El-müellifûn el-osmâniyyûn  (Osmanlı Müellifleri - Arapça)
2024
El-müellifûn el-osmâniyyûn (Osmanlı Müellifleri - Arapça)
Sadullah Enverî Târîhi
2023
Sadullah Enverî Târîhi
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb
2023
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
2023
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
2023
İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi
2023
Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi
Kevâkib-i Seb'a
2022
Kevâkib-i Seb'a
Tenzîlü'l-Efkâr fî Ta'dîli'l-Esrâr
2022
Tenzîlü'l-Efkâr fî Ta'dîli'l-Esrâr
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
2022
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-ümem
2022
Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-ümem
eş-Şukûk alâ Batlamyus
2022
eş-Şukûk alâ Batlamyus
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
2022
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
Aşçı Mektebi
2022
Aşçı Mektebi
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
2021
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
2021
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
Niza'ı İlm ü Din: İslâm ve Ulûm
2022
Niza'ı İlm ü Din: İslâm ve Ulûm
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
2021
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
Şükûfe-nâme
Mart 2021
Şükûfe-nâme
TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021) Book of Abstracts
2021
TUBA World Conference on Energy Science and Technology (TUBA WCEST-2021) Book of Abstracts
Târîh-i Askerî-i Osmânî
Mart 2021
Târîh-i Askerî-i Osmânî
Aynü’l-Hayât
2021
Aynü’l-Hayât
Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
2021
Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
Dîvân-ı Hafî
2021
Dîvân-ı Hafî
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
2021
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
2021
Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
2021
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle
2021
Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle
Hesâb-ı Nazarî
2021
Hesâb-ı Nazarî
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
2021
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
İskendernâme
2021
İskendernâme
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
2019
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
Nizâmü’l-Edviye
2019
Nizâmü’l-Edviye
Manzum Fütüvvetnâme
2019
Manzum Fütüvvetnâme
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
2019
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
2019
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
2019
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
Bilim Etiği Sempozyumu
2009
Bilim Etiği Sempozyumu
Târîh-i Ungurus
2019
Târîh-i Ungurus
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
2018
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
Nusretnâme
2018
Nusretnâme
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
2018
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
2017
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. Cilt
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî II. Cilt
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. ve II. Cilt
2017-2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I. ve II. Cilt
Ferec Ba'd eş-Şidde
2017
Ferec Ba'd eş-Şidde
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
2017
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
2017
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
Mantığa Başlangıç Risâleleri
2017
Mantığa Başlangıç Risâleleri
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
2017
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
es-Sahâifü'l İlâhiyye
2017
es-Sahâifü'l İlâhiyye
Fenn-i Terbiye
2017
Fenn-i Terbiye
Hümâyûn-nâme
2017
Hümâyûn-nâme
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
8 Temmuz 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
6.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
4 Haziran 2020
6.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
Mayıs 2020
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
Üsûlûcyâ
2017
Üsûlûcyâ
5. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
20 Mayıs 2020
5. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
4. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
10 Mayıs 2020
4. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
3.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Rapor
3 Mayıs 2020
3.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Rapor
2.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
26 Nisan 2020
2.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
1. Versiyon: Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
17 Nisan 2020
1. Versiyon: Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
2017
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
Bilim Merkezleri Değerlendirme Raporu
2019
Bilim Merkezleri Değerlendirme Raporu
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
2019
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
2019
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
I.Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
2019
I.Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
2017
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
2019
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
TÜBA-Nükleer Enerji Raporu
2019
TÜBA-Nükleer Enerji Raporu
Şehzâde Dîvânı Defterleri
2017
Şehzâde Dîvânı Defterleri
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
2019
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
2018
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
2018
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
Enîsü'l - Celîs
2017
Enîsü'l - Celîs
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
2017
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
Modern Heterosiklik Kimya
2023
Modern Heterosiklik Kimya
İleri Enerji Sistemleri ve Çevre
2022
İleri Enerji Sistemleri ve Çevre
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
Kasım 2021
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
Uluslararası Hukuk
2019
Uluslararası Hukuk
Hoca Dehhânî Divanı
2017
Hoca Dehhânî Divanı
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
2016
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
2014
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
2012
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
2012
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
2017
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
MikroRNA ve Sinir Sistemi
2011
MikroRNA ve Sinir Sistemi
Îsâgûcî Mantığa Giriş
2016
Îsâgûcî Mantığa Giriş
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
2010
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
Cebir Dersleri
2010
Cebir Dersleri
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
2010
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
2008
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Osmanlı Müellifleri
2016
Osmanlı Müellifleri
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
Dış Form Analizi
2008
Dış Form Analizi
Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923
2024
Millî Mücadele'nin Yerel Tarihi 1918-1923
İklim Değişikliği Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Su Yönetimi
2024
İklim Değişikliği Çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Su Yönetimi
Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku
2024
Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku
Cumhuriyetin Birinci Yüzyılında Anadolu’da Türk Dönemi Arkeoloji Çalışmaları
2023
Cumhuriyetin Birinci Yüzyılında Anadolu’da Türk Dönemi Arkeoloji Çalışmaları
Sustainability Practices: Cases from Businesses and Charities
2023
Sustainability Practices: Cases from Businesses and Charities
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
2017
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
Ferec Baʿde’ş-Şidde - Arapça Versiyon
2023
Ferec Baʿde’ş-Şidde - Arapça Versiyon
Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü
2023
Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid Kültürü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
2023
Moleküler Biyoloji ve Genetik
İslam'da Bilim ve Teknik
2023
İslam'da Bilim ve Teknik
Science and Technology in Islam
2023
Science and Technology in Islam
Science et Technique en Islam
2023
Science et Technique en Islam
Wissenchaft und Technik im Islam
2023
Wissenchaft und Technik im Islam
Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri: Tespitler ve Öneriler
2023
Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri: Tespitler ve Öneriler
İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika / İslam'da Bilim ve Teknik (Kırgızca)
2023
İslam Düynösündö İlim Jana Tehnika / İslam'da Bilim ve Teknik (Kırgızca)
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
2016
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
2015
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
2011
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
2010
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
2009
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
2007
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
2007
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
2011
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
2011
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
2011
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
2011
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
2007
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
2011
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
2010
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
Trombozda Yenilikler
2009
Trombozda Yenilikler
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
2009
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
2009
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
Jeolojide Yeni Açılımlar
2009
Jeolojide Yeni Açılımlar
Nükleer Gücün Gelişimi
2009
Nükleer Gücün Gelişimi
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
2008
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
2007
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
2008
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
2008
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
2008
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
2007
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
2007
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
Yerleşme Bilimleri  Çalışmaları için Öngörüler
2006
Yerleşme Bilimleri Çalışmaları için Öngörüler
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
2007
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
2007
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
Bilim Dervişi Feza Bey
2007
Bilim Dervişi Feza Bey
Matematiğin Kısa Tarihi
2006
Matematiğin Kısa Tarihi
İlaç Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
2006
İlaç Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
2006
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Yükseköğretime Giriş ve Üniversite Yönetimi
2006
Yükseköğretime Giriş ve Üniversite Yönetimi
İstanbul'un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar
2006
İstanbul'un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar
Türkiye - AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları
2006
Türkiye - AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları
Sağlıkta ve Tarımda GDO'lar: Biyoteknolojik İlaçlar, Transgenik Bitkiler
2006
Sağlıkta ve Tarımda GDO'lar: Biyoteknolojik İlaçlar, Transgenik Bitkiler
Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri
2006
Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
2005
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
Toplumsal Değişimin Dinamikleri
2006
Toplumsal Değişimin Dinamikleri
2000'li Yıllarda Türkiye'nin Büyüme Süreci
2006
2000'li Yıllarda Türkiye'nin Büyüme Süreci
Erken Cumhuriyet ve Bilim
2005
Erken Cumhuriyet ve Bilim
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
2005
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
2005
"Aydın" Kime Demeli?
MÖ 3. Binyılda Anadolu'da Bronz
2005
MÖ 3. Binyılda Anadolu'da Bronz
Cumhuriyet Döneminde Eğitim
2005
Cumhuriyet Döneminde Eğitim
Bilim Savaşları
2005
Bilim Savaşları
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
2005
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi
2004
Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi
İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
2004
İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
Vahşi Ormanda Denge
2004
Vahşi Ormanda Denge
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
2005
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
2004
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
Yükseköğretim Öncesi Eğitimin Durumu ve Çözüm Önerileri
2004
Yükseköğretim Öncesi Eğitimin Durumu ve Çözüm Önerileri
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
2005
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
Felsefe ve İnsan Hakları
2004
Felsefe ve İnsan Hakları
Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri
2004
Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri
Üniversite Yasası Nasıl Olmalı?
2004
Üniversite Yasası Nasıl Olmalı?
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
2004
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
2002 Seçimleri Işığında Türk Siyasetinde Eğilimler
2004
2002 Seçimleri Işığında Türk Siyasetinde Eğilimler
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
2004
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
2003
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı
2005
Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı
Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu
1. baskı 2003 - 2. baskı 2005
Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu
Hatti Efsanesi Yılan İlluyanka'nın Tasvir Sanatında Yorumu
2003
Hatti Efsanesi Yılan İlluyanka'nın Tasvir Sanatında Yorumu
Uzay Ajansları
2003
Uzay Ajansları
Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri
2003
Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri
Bir Düşüncenin Gerçekleşmesi Osmanlı Tarihi Çalışmalarım
2003
Bir Düşüncenin Gerçekleşmesi Osmanlı Tarihi Çalışmalarım
Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış
1. baskı 2002 - 2. baskı 2004
Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış
Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
1. baskı 2002 - 2. baskı 2004
Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
2003
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
2002
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
1. baskı 2002 - 2. baskı 2004
Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Yağ Hücresi Gelişimi ve Enerji Metabolizmasının Moleküler Kontrol Mekanizmaları
2002
Yağ Hücresi Gelişimi ve Enerji Metabolizmasının Moleküler Kontrol Mekanizmaları
Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu
2005
Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye
2002
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye
Avrupa Birliği'nin Güncel Eğilimleri ve Türkiye
2002
Avrupa Birliği'nin Güncel Eğilimleri ve Türkiye
Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi
2002
Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
2002
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
Tarih ve Akademi
2005
Tarih ve Akademi
21. Yüzyılda Üniversite ve Kültür
2005
21. Yüzyılda Üniversite ve Kültür
İslam'da Bilim ve Teknik (Rusça)
2022
İslam'da Bilim ve Teknik (Rusça)
G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
2022
G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
Millî Teknoloji Hamlesi
2022
Millî Teknoloji Hamlesi
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
2022
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
Endokrin Bozucular ve Sağlık
2022
Endokrin Bozucular ve Sağlık
Islamic Astronomy and Copernicus
Ağustos 2022
Islamic Astronomy and Copernicus
Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar
Haziran 2022
Enerji: Kavramlar ve Uygulamalar
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
Haziran 2022
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat
Nisan 2022
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (IVORY)
2021
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (IVORY)
Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
Aralık 2021
Orman Yangınları Sebepleri, Etkileri, İzlenmesi, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri
Cengiz Han ve Mirası
2021
Cengiz Han ve Mirası
Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi
2021
Bilimsel Veriler Işığında Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (KUŞE)
2021
Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri (KUŞE)
Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri
2021
Marmara Denizi'nin Ekolojisi: Deniz Salyası Oluşumu, Etkileşimleri ve Çözüm Önerileri
Reflections on the Pandemic in the Future of the World
Eylül 2020
Reflections on the Pandemic in the Future of the World
Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği
2020
Bilişim Teknolojileri ve İletişim: Birey ve Toplum Güvenliği
Küresel Salgının Anatomisi  İnsan ve Toplumun Geleceği
2020
Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği
Ortaçağ Temrenleri
2020
Ortaçağ Temrenleri
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
2019
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
2018
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
Beçin Definesi-I.-II.Cilt
2016
Beçin Definesi-I.-II.Cilt
İslam'da Bilim ve Teknik
2015
İslam'da Bilim ve Teknik
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
2012
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
2011
Problems of the Secondary Education in Turkey and Proposed Measures
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
2011
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
2011
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
2011
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
2010
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
2010
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
2010
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
2010
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) 2 Cilt
2009-2010
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) 2 Cilt
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
2010
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
Eğitim Üzerine Düşünmek
2010
Eğitim Üzerine Düşünmek
Kanser ve Etik
2010
Kanser ve Etik
Marie Curie'den Dersler
2009
Marie Curie'den Dersler
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
2009
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
Bilim Etiği El Kitabı
2008
Bilim Etiği El Kitabı
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
2007
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
2007
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
2007
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
Kanser Eğitimi
2007
Kanser Eğitimi
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
2005
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
2005
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
Bilgi Toplumuna Geçiş
2005
Bilgi Toplumuna Geçiş
Bilim ve Yaratılışçılık
2004
Bilim ve Yaratılışçılık
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
2004
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
Denemeler Eleştiriler
2004
Denemeler Eleştiriler
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
2003
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
2002
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
2002
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
2001
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
2001
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
2000
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
1999
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları
1998
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları