TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ile Prof. Dr. Arif Bilgin ve Doç. Dr. Zekai Mete tarafından yayına hazırlanan eser, Osmanlı idare tarihi açısından son derece önemli bir kaynak. Osmanlı idare tarihi hakkında yapılan çalışmalar şu an için henüz teorik genellemelere imkân verecek genişlik ve zenginlikte değil. Bunun en başta gelen sebebi, Osmanlı arşivlerindeki belge ve defter serilerinin çok büyük bir yekûn oluşturması ve bu muazzam malzemenin araştırıcılara kolaylık sağlayacak anlamda ince tasniflerinin tam anlamıyla yapılmamış olması. Bununla beraber tesadüflere bağlı da olsa rastlanılan ve yeniden tanımlanan defter serileri, idare tarihinin belirli bir veçhesine ışık tutacak zengin verileri ortaya koyabilecek. Tam da bu noktada TÜBA tarafından yayımlanan bu eser, 16. yüzyılın sonlarına kadar belli bir yaşa geldiklerinde önceden belirlenmiş bölgelere idareci olarak yollanıp ileride muhtemel saltanatları için bir nevi “staj” yapan Osmanlı şehzadelerinin idarecilik yıllarına ait bulunan ve Osmanlı arşivinde tespit edilen, benzersiz sayılabilecek bir özellik taşıyan defterlerin neşir ve genel anlamda değerlendirmesini; Osmanlı Sultanları II. Selim ve III. Mehmed’in şehzadelikleri sırasında tutulan kayıtları içeriyor. Büyük emekler verilerek vücuda getirilen bu kitap, özellikle devlet idaresi ve taşra yönetimi açısından vazgeçilmez kaynak eserlerden biridir. Ayrıca; CD olarak neşredilen arşiv defterlerinin tamamının görüntüleri de kitapta yer alıyor.

Feridun Emecen, Arif Bilgin, Zekai Mete