Akademi üyeliği türleri, seçilme şartları ve üye seçimi 4 No'lu Cumhurbaşakanlığı Kararnamesi'nin 568, 569 ve 570. maddelerinde belirtilmiştir.

Akademi Üyeliği

Madde 568 – (1) Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. Asli üye sayısı, Türkiye'de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde ikisini geçemez. Asosye üye sayısı ise, asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemez.

(2) Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

(3) Asli ve asosye üyeler her yıl sonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.

Üyeliğe Seçilme Şartları

Madde 569 – (1) Asli üye aşağıda belirlenen şartlan taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir:

a) Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak.

b) Kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelere geçmiş olmak.

c) Uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.

(2) Asosye üye, asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli genç bilim adamları arasından seçilir.

(3) Şeref üyesi, asli üye olma şartlarına sahip, ancak yaş haddi sebebiyle asli üyeliğe seçilemeyen T.C. uyruklu bilim adamları ile asli üyelerde aranan şaı1ları taşıyan yabancı bilim adamları arasından seçilir.

Üye seçimi

Madde 570 – (1) Asli ve asosye üyelerin, üçte biri TÜBİTAK Yönetim Kurulu, üçte biri Yükseköğretim Kurulu ve üçte biri asili üyeler tarafından önerilir.

(2) Akademiye üye seçimi; Asli üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli yazıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurula sunulmasından sonra Genel Kurulca onaylanması suretiyle gerçekleşir.

(3) Asli üyeler tarafından önerilecek asli, asosye ve şeref üyeleri için bir asli üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvurulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki Genel Kurul üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir. Adaylık, Akademi Konseyi tarafından kabul gördükten sonra Genel Kurulun onayına sunulur.

(4) Asli üyelik altmış yedi yaşına kadar sürer. Yaş haddi nedeniyle asli üyelik statüsü sona eren üyeler, şeref üyesi olurlar. Asosye üyeler üç yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok dokuz yıldır