Akademi üyeliği türleri, seçilme şartları ve üye seçimi 4 No'lu Cumhurbaşakanlığı Kararnamesi'nin 568, 569 ve 570. maddelerinde belirtilmiştir.

Akademi Üyeliği

MADDE 568 – (1) Akademide; asli üye, asosye üye ve şeref üyesi olmak üzere üç tür üye bulunur. Aslî üye sayısı, Türkiye’de çalışan profesör unvanlı bilim adamlarının yüzde ikisini geçemez. Asosye üye sayısı ise, asli üye sayısı için belirlenen üst sınırın yarısını geçemez.

(2)Şeref üyeliği sayısı herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

(3) Asli ve asosye üyeler her yılsonunda o yıl içinde yaptıkları çalışmalarla gelecek yıl yapmayı planladıkları araştırmaları birer rapor halinde Akademi Konseyine sunarlar.

(4) Her bir üye, Akademi Bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olarak belirlenmiş üç bilim alanından biriyle Akademi Konseyi tarafından irtibatlandırılır.

Üyeliğe Seçilme Şartları

MADDE 569 – (1) Asli üye aşağıda belirlenen şartları taşıyan T.C. uyruklu seçkin bilim adamları arasından seçilir:

a)Ulusal veya uluslararası saygın kuruluşlardan ödül veya madalya almış olmak.

b) Kendi adıyla anılan keşif, icat, teori ve modellere sahip olmak ve/veya adı klasik kitaplara veya derleme makalelere geçmiş olmak.

c) Uluslararası bilim atıfları kataloglarında genel kabul görmüş yüksek sayıda atıf almış olmak.

(2) Asosye üye, asli üye olmaya aday T.C. uyruklu yetenekli ve başarılı genç bilim adamları arasından seçilir.

(3) Şeref üyesi, asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim insanları ile özgün ve çığır açıcı bilimsel çalışmalara sahip T.C. uyruklu bilim insanları arasından seçilir.

Üye seçimi

MADDE 570 – (1) Akademiye asli ve asosye üye seçimi asli üyeler veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurulun ilgili bilim alanıyla irtibatlı üyelerinin onaylaması suretiyle gerçekleşir.

(2) Şeref üyesi seçimi; en az on asli veya şeref üyesi veya Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adaylar arasından Akademi Konseyince gerçekleşir.

(3) TÜBA UIuslararası Akademi Ödülleri sahipleri Akademi Konseyi kararıyla şeref üyesi seçilebilirler.

(4) Asli üyeler tarafından önerilecek asli ve asosye üye adayları için bir asli üye tarafından Akademi Başkanlığına yazılı olarak başvrulması ve aday gösterilen kişinin, aday gösteren üye dışında iki asli ya da şeref üyesi tarafından da yazılı olarak desteklenmesi gerekir.

(5) Asoye üyeler beş yıl için seçilirler. Asosye üyelik süresi toplam en çok on yıldır.

(6) Üye adayı önerilerinin değerlendirilmesi ile üye adaylarının seçim süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir