TÜBA, bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak, hükümete, Türk bilimcileri ve araştırıcılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak gibi başlıca görevlerini çeşitli program ve projeler yanında oluşturduğu çeşitli çalışma grupları marifetiyle yürütmektedir.

Önemli, öncelikli ve güncel konularda Akademi Konseyi’nin kararıyla kurulan çalışma grupları aşağıdaki görevleri yerine getirir.

  • Çalışma grubu konusuyla ilgili güncel gelişmeleri ve bilgi birikimini takip etmek,
  • Bilgi deneyimlerini ilgili disiplinlerin konuyla ilgilenen paydaşlarıyla ve öğrencilerle eşgüdüm içinde paylaşmak,
  • Kurum içi, ulusal ve uluslararası benzer gruplarla iş birliğine öncelik vererek, yeni yaklaşımları içeren araştırma projelerinin hazırlanmasını teşvik eden, interaktif bir ortamın gelişmesine katkı sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası projelere ve/veya kuruluşlara danışmanlık yapmak
  • Kongre, konferans, seminer veya sempozyum türünde yılda en az bir etkinliği düzenlemek ve yayınlarda bulunmak,
  • Her türlü bilgilendirme faaliyetlerine kitap, broşür ve benzeri yayınların yanı sıra medya ve internet aracılığıyla katkı sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası kongrelerde oturumlar düzenlemek.

Detaylı bilgi için

Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu
Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Çalışma Grubu
Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu
Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu
Enerji Çalışma Grubu
Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu
Bilim ve Eğitim Politikaları Çalışma Grubu
Kök Hücre Çalışma Grubu
Kanser Çalışma Grubu