Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
2021
ISBN: 978-605-2249-96-3
DOI: 10.53478/TUBA.2021.064

Türkiye’de bilim tarihi alanındaki çalışmaların yeni hedefi, bilim kitaplarının günümüz Türkçesine çevrilerek İslam bilim literatürü gerçeğini ortaya çıkarmaktır. Böylece bilim eserleri günümüzde her seviyedeki ders kitaplarında örnek problem ve sorular olarak kullanılabilir hale gelecektir. Bu durum Türkiye’de Bilim tarihi alanında daha fazla çalışma yapılabilmesi mümkün kılacaktır. Gençlerin bilim kitaplarının ilgi çekici yönlerini keşfetmelerini sağlayacaktır. Sonuçta sadece bilim tarihi çalışmalarına değil tüm bilimsel çalışmalara da katkıda bulunacağını ümit ederiz.

İlki 9. Yüzyılda Benu Musa Kardeşlerin hazırladığı Kitab el-Hiyel adlı eser ile başlayan ince teknoloji konusundaki çalışmalar, 13. Yüzyılda Ebul-İzz el-Cezerî’nin (öl. 1204’ten sonra) Kitab Beyn el-İlm ve’l-Amel en-Nâfi’ fî Sına’ati’l-Hiyel adlı eseri ile devam etmiştir.

Burada ele aldığımız Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye’nin müellifi olan Takiyüdin er-Rasıd, Leonardo da Vinci (ö. 1519) ve Tycho Brahe (ö. 1601) gibi âlimler ile aynı yüzyılda yaşamış bir Osmanlı bilim adamıdır. Yazdığı otuza yakın eseri içerisinden seçmiş olduğumuz, bu kitabı İslam Medeniyetinde “hiyel” kitabı yazma geleneğinin son ve en kapsamlı çalışmasıdır. Hiyel kitapları hâlâ güncelliğini koruyan eskimeyen teknolojileri ihtiva etmektedir. Dolayısıyla bu kitapla günümüz okuyucusuna ulaşabilmek için çeviriyi mümkün olduğu kadar teknik çizimlerle anlatmaya gayret ettik.

Prof. Dr. Atilla Bir, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Dr. Öğr. Üyesi Âdem Akın