es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Mâverâünnehir havzasında yetişen Şemseddin Semerkandî’nin (ö. 702/1303) felsefî kelam nitelikli önemli bir çalışmasıdır. İnanç konularının ele alınmasında ve işleniş biçimindeki özgün yaklaşımı, problemlerin çözümünde nass merkezli aklı ustalıkla kullanması, Semerkandî’yi alanında seçkin kılmıştır. Yazar, kaleme aldığı bu çalışmasında, entelektüel boyutunu başarılı bir şekilde yansıtmış ve bu doğrultuda geleneksel kelam kültürü dışına taşarak özgün bir yapıya bürünmüştür. Semerkandî, Mâtürîdî gelenekte yetişmesine rağmen itikadî mezhep tutuculuğundan uzak kalmış, kendi ifadesiyle “Hakka ulaşma” çabasında olmuş, eleştirel yaklaşımdan ziyade uzlaşmacı bir tavır takınarak, zengin birikimini yapıcı bir üslup ile ortaya koymuştur. Ramazan Biçer tarafından çevirisine yer verilen es-Sahâifü’l-İlâhiyye, Türk-İslam kültürünün en ciddi ve önemli miraslarından birisidir.

 

Şemseddin Semerkandî
Ramazan Biçer