Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l Evliyâ'sının eski Anadolu Türkçesine yapılmış tercümesi olan ünlü eseri, Evliya ve mutasavvıfların menkıbelerinden oluşuyor. Sade ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınan eser; menkıbeleri anlatılan evliyaların kıssalarına ek olarak bazı sözleri ve davranışlarına yer veriyor. Erken dönem Osmanlı Türkçesinin değerli metinlerinden olan, Macar Bilimler Akademisi'ndeki yazma nüshanın tıpkıbasımının da eklendiği çalışma, Tezkeretü'l Evliyâ'nın latinize metnini ve kapsamlı bir incelmeyi de içeriyor.

Ferîdüddîn Attâr
György Hazai