Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
2021
ISBN: 978-605-2249-62-8

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından hazırlanan 16. yüzyılın önemli tarihçisi Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde medrese ve ilmiye konularıyla ilgili bilgi ve görüşleri yirminci yüzyılda Osmanlı medrese tarihçiliğini belirgin bir biçimde şekillendiriyor. “Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye”; Gelibolulu Mustafa Âlî’nin “medrese” ve “ilmiye” konusunda ileri sürdüğü bilgiler ile görüşlerin tamamını bir bütün olarak ele alınıyor, daha sonra da müellifin verdiği bilgilerin, temel kaynaklar ışığında ne ölçüde doğru olduğunu tenkidî bir bakış açısıyla inceleniyor.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
Prof. Dr. Mustafa Çiçekler