İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
2023
ISBN: 978-625-8352-77-1
DOI: 10.53478/TUBA.978-625-8352-77-1

Çoğunluğu Sultan I. Mahmud (1730-174) döneminde İstanbul’un asayişi ve devlet teşkilatı ile ilgili emirleri içeren mecmuanın tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3360’ta kayıtlı olan ve muhtevasında seksen altı kadar hatt-ı hümayun, buyuruldu vb. emir ve hükümler yer alan İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler kitabında, kadınların koçu arabalarına binmelerinin usulüne uygun olmasına; çarşı ve pazarlarda yüzleri açık dolaşmalarının engellenmesine; süslenip mesire yerlerine gitmemelerine; kaldırım meselesine; Mısır’dan gelen vergi gelirlerinin İstanbul’a hızlı bir şekilde nakline; top şenliğinin nerelerde ve nasıl yapılması gerektiğine; Haliç’e bazı gemilerin girmesinin yasaklanmasına; Müslüman mezarlıklarında hayvan otlatılmamasına; veba salgınına karşı yapılacak duaya; bazı saray görevlilerine; sarraf esnafına; esame suiistimalinin önlenmesine; cülûsiye vergisinin affına; İstanbul’a yapılan gelişi güzel girişlerin durdurulmasına dair emirler yer alıyor Eser, konuyla ilgili dikkat çekici birçok metin de içeriyor.

Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, Dr. Nurten Sevinç