TUBA takrir el-Harbi’l-Filistiniyye’l-İsrailiyye
2024
TUBA takrir el-Harbi’l-Filistiniyye’l-İsrailiyye
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish
Revised, Enlarged 2nd Edition, 8 Volumes - 2021
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 10th Volume
February 2020
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 10th Volume
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 9th Volume
December 2019
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 9th Volume
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 8th Volume
December 2019
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 8th Volume
Doğudan Yükselen Bilim
2019
Doğudan Yükselen Bilim
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 7th Volume
May 2019
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 7th Volume
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 6th Volume
September 2018
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 6th Volume
Bilim Etiği Sempozyumu
2009
Bilim Etiği Sempozyumu
Kültürle Büyümek
2004
Kültürle Büyümek
Türkiye Kültür Sektörü/TÜBA-TÜKSEK
2002
Türkiye Kültür Sektörü/TÜBA-TÜKSEK
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
2011
Cumhuriyetin Çocukları Arkeolojinin Büyükleri Nimet Özgüç ve Tahsin Özgüç
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 5th Volume
June 2018
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - 5th Volume
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - First Four Volumes
December 2016
Historical and Etymological Dictionary of Türkiye Turkish - First Four Volumes
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
2005
Bilime Adanmış Bir Ömür Muzaffer Aksoy
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
2005
'Anlamak' Tutkunu Bir Matematikçi Cahit Arf
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
2004
İlk Türk Hititoloğun Yaşam Öyküsü Sedat Alp
Bir Arkeoloğun Anıları Ekrem Akurgal
1999
Bir Arkeoloğun Anıları Ekrem Akurgal
El-müellifûn el-osmâniyyûn (Osmanlı Müellifleri - Arabic Version)
2024
El-müellifûn el-osmâniyyûn (Osmanlı Müellifleri - Arabic Version)
Sadullah Enverî Târîhi
2023
Sadullah Enverî Târîhi
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb
2023
Osmanlı Eğitim-Öğretim Tarihinin Kaynaklarından Tarîku’l-Edeb
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
2023
Hekimbaşı Hayatizade Mehmed Emin Efendi Döneminde Osmanlı Sarayında Uygulanan İlaç Terkipleri
İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
2023
İstanbul’un Asayişine ve Taşraya Dair Yazılı Emirler
Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi
2023
Matrâkçı Nasûh’un Süleymân-Nâmesi
Kevâkib-i Seb'a
2022
Kevâkib-i Seb'a
Tenzîlü'l-Efkâr fî Ta'dîli'l-Esrâr
2022
Tenzîlü'l-Efkâr fî Ta'dîli'l-Esrâr
Nizâ’-ı İlm ü Dîn
2022
Nizâ’-ı İlm ü Dîn
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
2022
Müze-i Askerî-i Osmanî Züvvârına Mahsûs Rehber
Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-ümem
2022
Usûlü’l-hikem fî Nizâmi’l-ümem
eş-Şukûk alâ Batlamyus
2022
eş-Şukûk alâ Batlamyus
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
2022
Gelibolulu Mustafa Âlî ve Kavâ‘idü’l-Mecâlis
Aşçı Mektebi
2022
Aşçı Mektebi
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
2021
Lâyiha Sûretinde Bir Müzekkere
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
2021
Et-Turuku’s-Seniyye fi’l-Âlâti’r-Ruhâniye
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
2021
Viyana’da Matematikçi Bir Subay “Hamdi Efendi ve Beyân-ı Kâide-i Cedîde”
Şükûfe-nâme
2021
Şükûfe-nâme
Târîh-i Askerî-i Osmânî
2021
Târîh-i Askerî-i Osmânî
Aynü’l-Hayât
2021
Aynü’l-Hayât
Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
2021
Kitâbü’ş-Şifâ: Nefs
Dîvân-ı Hafî
2021
Dîvân-ı Hafî
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
2021
Molla Lutfi ve Fütûhât’ı
Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
2021
Kırım Hanlığı Kadı Sicilleri Kataloğu
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
2021
Medh-i Lâlezâr-ı Bâğ-ı Kadîm
Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle
2021
Tercüme-i Miracü’l-Ayâle ve Minhacü’l-Adâle
Hesâb-ı Nazarî
2021
Hesâb-ı Nazarî
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
2021
Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr’ında Medrese ve İlmiye
İskendernâme
2021
İskendernâme
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
2019
Resâilü Ziyaeddin İbnü’l-Esîr
Nizâmü’l-Edviye
2019
Nizâmü’l-Edviye
Manzum Fütüvvetnâme
2019
Manzum Fütüvvetnâme
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
2019
Evzahu’l-Mesâlikilâ Ma‘rifeti’l-Büldânve’l-Memâlik
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
2019
İbn Sînâ ve Fârâbî’nin Poetikaları: Aristoteles’in Poetika’sının İslam Dünyasındaki Yansımaları
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
2019
Ferîdüddîn Attâr'ın Tezkeretü'l - Evliyâ'sının Eski Anadolu Türkçesi Tercümesi
TUBA Report on the Palestinian - Israeli War
2023
TUBA Report on the Palestinian - Israeli War
Târîh-i Ungurus
2019
Târîh-i Ungurus
TÜBA Filistin - İsrail Savaşı Raporu
2023
TÜBA Filistin - İsrail Savaşı Raporu
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
2018
XVI. Yüzyıl Osmanlı Ulema Defterleri
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
2018
Tuhfetü'l-Kibâr fî Esfâri'l-Bihâr
Nusretnâme
2018
Nusretnâme
Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu
2023
Alternatif Enerji Kaynakları ve Doğal Gaz Lojistiği Raporu
Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi
2023
Temiz Üretim, Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilir Atık Yönetimi
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I-II. Cilt
2017-2018
Resimli Kâmûs-ı Fransevî I-II. Cilt
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
2023
Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler
Ferec Ba'd eş-Şidde
2017
Ferec Ba'd eş-Şidde
İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği
2023
İklim Değişimi Çerçevesinde Su Kaynaklarının Mevcut Durumu ve Geleceği
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
2017
Levâmi'u'n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
2017
Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi
TÜBA Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu
2022
TÜBA Enerjide Yapay Zekânın Rolü Raporu
Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu
November 2020
Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu
Mantığa Başlangıç Risâleleri
2017
Mantığa Başlangıç Risâleleri
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
2017
Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
es-Sahâifü'l İlâhiyye
2017
es-Sahâifü'l İlâhiyye
Fenn-i Terbiye
2017
Fenn-i Terbiye
Türkiye Bilim Raporu
2020
Türkiye Bilim Raporu
TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu
2020
TÜBA Jeotermal Enerji Teknolojileri Raporu
Hümâyûn-nâme
2017
Hümâyûn-nâme
TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions
August 2020
TÜBA COVID–19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
July 2020
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
The Report on Climate Change and Public Health in Türkiye
July 2020
The Report on Climate Change and Public Health in Türkiye
Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
July 2020
Türkiye’de İklim Değişimi ve Halk Sağlığı Raporu
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
July 2020
TÜBA COVID-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu
6. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
June 4, 2020
6. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
May 2020
TÜBA-Enerji Depolama Teknolojileri Raporu
Üsûlûcyâ
2017
Üsûlûcyâ
5. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
May 20, 2020
5. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
4. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
May 10, 2020
4. Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
3.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Rapor
May 3, 2020
3.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Rapor
2.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
April 26, 2020
2.Versiyon: TÜBA COVID-19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu
1. Versiyon: Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
April 17, 2020
1. Versiyon: Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
2017
Vâkı'ât-ı Rûz-merre
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
2019
II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık”
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
2019
Exploring The Commonalities of The Mediterranean Region
I. Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
2019
I. Gıda ve Beslenme Sempozyumu Raporu
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
2017
Şeyhülislam Arzları ve Padişah İradeleri
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
2019
Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı Raporu
Şehzâde Dîvânı Defterleri
2017
Şehzâde Dîvânı Defterleri
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
2019
TÜBA-Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Raporu
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
2018
TÜBA-Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu Raporu
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
2018
Ancient Woodlands and Trees: A Guide for Landscape Planners and Forest Managers
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Temiz Kömür Teknolojileri Raporu
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
2018
TÜBA-Güneş Enerjisi Teknolojileri Raporu
Enîsü'l - Celîs
2017
Enîsü'l - Celîs
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
2017
Kitâbu Nûri Hadakati el - Ebsâr ve Nûri Hadîkati el Enzâr
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Mikrobiyota ve İnsan Sağlığı Sempozyumu Raporu
Advanced Energy Systems and Environment
2022
Advanced Energy Systems and Environment
Reaction Mechanisms in Organic Chemistry
2021
Reaction Mechanisms in Organic Chemistry
Hoca Dehhânî Divanı
2017
Hoca Dehhânî Divanı
Uluslararası Hukuk
2019
Uluslararası Hukuk
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
2016
Günlük Hayattan Modelleme Soruları
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
2014
Kuantum Mekaniği Temel Kavramlar ve Uygulamaları
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Gıda Güvenliği Sempozyumu Raporu
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
2012
Diferansiyel Geometri: Eğriler ve Yüzeyler
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
2012
Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları
MikroRNA ve Sinir Sistemi
2011
MikroRNA ve Sinir Sistemi
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
2017
TÜBA-Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları ve Etik Kurallar Çalıştayı Raporu
Îsâgûcî Mantığa Giriş
2016
Îsâgûcî Mantığa Giriş
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
2005
Kalkülüs Kavram ve Kapsam
Cebir Dersleri
2010
Cebir Dersleri
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
2010
Kuantum Mekaniğine Giriş Fizik/Kimya
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
2008
Hücrenin Moleküler Biyolojisi
Dış Form Analizi
2008
Dış Form Analizi
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
2017
TÜBA-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Sempozyumu Raporu
Osmanlı Müellifleri
2016
Osmanlı Müellifleri
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
2017
TÜBA-İnsan ve Hayvan Sağlığında Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Dirençlilik Raporu
Terrorism, Terror Crimes and Execution Law in Comparative Law and Turkish Law
2024
Terrorism, Terror Crimes and Execution Law in Comparative Law and Turkish Law
Archaeological Studıes of the Turkish Period in Anatolia During The First Century of the Republic
2023
Archaeological Studıes of the Turkish Period in Anatolia During The First Century of the Republic
Sustainability Practices: Cases from Businesses and Charities
2023
Sustainability Practices: Cases from Businesses and Charities
Science and Technology in Islam (Turkish)
2023
Science and Technology in Islam (Turkish)
Science and Technology in Islam
2023
Science and Technology in Islam
Science et Technique en Islam / Science and Technology in Islam (French)
 
Science et Technique en Islam / Science and Technology in Islam (French)
Wissenschaft und Technik im Islam / Science and Technology in Islam (German)
2023
Wissenschaft und Technik im Islam / Science and Technology in Islam (German)
East Anatolian Fault Line Earthquakes: Findings and Recommendations
2023
East Anatolian Fault Line Earthquakes: Findings and Recommendations
Islam Düynösündö İlim Jana Tehnika / Science and Technology in Islam (Kyrgyz)
2023
Islam Düynösündö İlim Jana Tehnika / Science and Technology in Islam (Kyrgyz)
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
2016
TÜBA-Kök Hücre Araştırmaları ve Biyoetik Sempozyumu Raporu
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan Problemler Sempozyumu Raporu
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
2015
TÜBA-Gıda, Beslenme ve Kanserin Önlenmesi Sempozyumu Raporu
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
2015
Regional Workshop on Sustainable Management of Food Security
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kök Hücre Politikaları Çalıştayı Raporu
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
2014
TÜBA-Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı Raporu
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
2011
Türkiye Açısından Dünya'da İklim Değişikliği
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
2010
Türkiye'nin Sağlık Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
2009
Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
2007
Türkiye için Nüfus ve Kalkınma Stratejileri ve Bazı Politika Önerileri
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
2007
Beklenen Marmara Depremi Riskler ve Önlemler
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
2011
Enerji Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
2011
Türkiye Niçin İleri Teknoloji Üretiminde Yetersiz?
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
2011
Ülkemizde İnovasyon ve Ulusal İnvasyon Girişimi
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
2007
İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
2011
Biyoayırma ve Polimerik Taşıyıcılar
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
2011
Global Krizin Dünü, Bugünü, Yarını ve Türkiye'ye Etkileri
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
2010
Hayat Dengesi: İş, Aile ve Özel Hayatı Dengeleme Sanatı
Trombozda Yenilikler
2009
Trombozda Yenilikler
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
2009
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AGİT'in İnsani Boyutu
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
2009
Bilgi Toplumu Sınıfı Dünya ve İktidar Sorunu
Jeolojide Yeni Açılımlar
2009
Jeolojide Yeni Açılımlar
Nükleer Gücün Gelişimi
2009
Nükleer Gücün Gelişimi
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
2007
Genetik Araştırma ve Uygulamada Etik
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
2008
Çağdaş Kentin Kültürü ve Somut Olmayan Kültürel Miras
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
2008
7. ve 8. Yüzyıllarda Çin ve Türk Resmi Tarih Anlayışına Farklı Yaklaşımlar
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
2008
Batı Düşünce Sistemi İçinde Arkeolojinin Yeri ve 21. Yüzyılda Yeni Arayışlar
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
2008
Urartu Kültürü ve Ayanis Kazıları
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
2007
Yük Taşımıyoruz Sevgi Taşıyoruz
Yerleşme Bilimleri  Çalışmaları için Öngörüler
2006
Yerleşme Bilimleri Çalışmaları için Öngörüler
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
2007
Teknolojinin Gönlümle Ne ilgisi Var?
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
2007
Dünyada ve Türkiye'de İktisadi Büyüme (1820-2005)
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
2007
Fizikçi Gözüyle Nanoteknoloji
Bilim Dervişi Feza Bey
2007
Bilim Dervişi Feza Bey
Matematiğin Kısa Tarihi
2006
Matematiğin Kısa Tarihi
İlaç Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
2006
İlaç Çalışmalarına Eleştirel Bir Bakış
Yükseköğretime Giriş ve Üniversite Yönetimi
2006
Yükseköğretime Giriş ve Üniversite Yönetimi
İstanbul'un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar
2006
İstanbul'un Bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzyıllar
Türkiye - AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları
2006
Türkiye - AB Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
2006
Dünya'da ve Türkiye'de Biyolojik Çeşitliliği Koruma
Sağlıkta ve Tarımda GDO'lar: Biyoteknolojik İlaçlar, Transgenik Bitkiler
2006
Sağlıkta ve Tarımda GDO'lar: Biyoteknolojik İlaçlar, Transgenik Bitkiler
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
2005
Yurtdışından Gelenlerin Nicelik ve Niteliklerinin Tespitinde Sorunlar
Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri
2006
Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Yönetimi İlişkileri
Toplumsal Değişimin Dinamikleri
2006
Toplumsal Değişimin Dinamikleri
2000'li Yıllarda Türkiye'nin Büyüme Süreci
2006
2000'li Yıllarda Türkiye'nin Büyüme Süreci
Erken Cumhuriyet ve Bilim
2005
Erken Cumhuriyet ve Bilim
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
2005
Türkiye'nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler
2005
"Aydın" Kime Demeli?
MÖ 3. Binyılda Anadolu'da Bronz
2005
MÖ 3. Binyılda Anadolu'da Bronz
Cumhuriyet Döneminde Eğitim
2005
Cumhuriyet Döneminde Eğitim
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
2005
Bilimsel Araştırma ve Politika İlişkisi
Bilim Savaşları
2005
Bilim Savaşları
Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi
2004
Avrupa Birliği, Türkiye ve Demokrasi
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
2005
Temel Bilimler Öngörü Çalışması
İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
2004
İslâm Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri
Vahşi Ormanda Denge
2004
Vahşi Ormanda Denge
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
2004
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
2005
Moleküler Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Öngörü Çalışması 2003-2023
Yükseköğretim Öncesi Eğitimin Durumu ve Çözüm Önerileri
2004
Yükseköğretim Öncesi Eğitimin Durumu ve Çözüm Önerileri
Felsefe ve İnsan Hakları
2004
Felsefe ve İnsan Hakları
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
2004
Yaşam Kalitesi Göstergeleri Türkiye için Bir Veri Sistemi Önerisi
Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri
2004
Felsefenin Kuantum Mekaniksel Temelleri
Üniversite Yasası Nasıl Olmalı?
2004
Üniversite Yasası Nasıl Olmalı?
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
2004
Kök Hücre Araştırmalarında Güncel Kavramlar
2002 Seçimleri Işığında Türk Siyasetinde Eğilimler
2004
2002 Seçimleri Işığında Türk Siyasetinde Eğilimler
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
2003
Türkiye'nin Nüfus ve Kalkınma Yazını
Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı
2005
Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı
Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu
1st edition 2003 - 2nd edition 2005
Türk Hukukunun AB Hukukuna ve Avrupa Konvansiyonuna Uyumu Sorunu
Hatti Efsanesi Yılan İlluyanka'nın Tasvir Sanatında Yorumu
2003
Hatti Efsanesi Yılan İlluyanka'nın Tasvir Sanatında Yorumu
Uzay Ajansları
2003
Uzay Ajansları
Bir Düşüncenin Gerçekleşmesi Osmanlı Tarihi Çalışmalarım
2003
Bir Düşüncenin Gerçekleşmesi Osmanlı Tarihi Çalışmalarım
Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış
1st edition 2002 - 2nd edition 2004
Güneydoğu Anadolu'nun Kültür Tarihindeki Yerine Farklı Bir Bakış
Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
1st baskı 2002 - 2nd edition 2004
Osmanlı'dan Cumhuriyete Kültürümüzde Batı Etkileri
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
2003
Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
2002
Türkiye için Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri
Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
1st edition 2002 - 2nd edition 2004
Sorma-Bilme Dürtüsü ve Girişim Duygusu Nasıl Yok Ediliyor?
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
TÜBA-Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Yağ Hücresi Gelişimi ve Enerji Metabolizmasının Moleküler Kontrol Mekanizmaları
2002
Yağ Hücresi Gelişimi ve Enerji Metabolizmasının Moleküler Kontrol Mekanizmaları
Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu
1st edition 2002 - 2nd edition 2005
Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Sorunu
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye
2002
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Hukukunda Türkiye
Avrupa Birliği'nin Güncel Eğilimleri ve Türkiye
2002
Avrupa Birliği'nin Güncel Eğilimleri ve Türkiye
Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi
2002
Türkiye'de İnsan Hakları ve Demokrasi
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
2002
Türkiye Ekonomisindeki Çöküş ve Geleceğe Bir Bakış
Tarih ve Akademi
2005
Tarih ve Akademi
21. Yüzyılda Üniversite ve Kültür
2005
21. Yüzyılda Üniversite ve Kültür
Science and Technology in Islam (in Russian)
2022
Science and Technology in Islam (in Russian)
G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
2022
G8-G20 Joint Statements from Science Academies to World Leaders
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
2022
National Technology Initiative: Social Reflections and Türkiye's Future
Endocrine Disruptors and Health
2022
Endocrine Disruptors and Health
Islamic Astronomy and Copernicus
2022
Islamic Astronomy and Copernicus
Energy: Concepts and Applications
June 2022
Energy: Concepts and Applications
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
June 2022
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class
Circular Economy and Sustainable Living
April 2022
Circular Economy and Sustainable Living
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class (Ivory)
2021
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class (Ivory)
Forest Fires Causes, Effects, Monitoring, Precautions and Rehabilitation Activities
December 2021
Forest Fires Causes, Effects, Monitoring, Precautions and Rehabilitation Activities
Ghengis Khan and His Legacy
2021
Ghengis Khan and His Legacy
In The Light of Scientific Information The Marmara Sea And The Turkish Straits System
2021
In The Light of Scientific Information The Marmara Sea And The Turkish Straits System
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class (Glossy)
2021
Clothing Norm and Attires of the Ottoman İlmiye Class (Glossy)
Ecology of the Marmara Sea: Formation and Interactions of Marine Mucilage, and Recommendations for Solutions
2021
Ecology of the Marmara Sea: Formation and Interactions of Marine Mucilage, and Recommendations for Solutions
Reflections on the Pandemic in the Future of the World
September 2020
Reflections on the Pandemic in the Future of the World
Information Technologies and Communication: Individual and Community Safety
2020
Information Technologies and Communication: Individual and Community Safety
The Anatomy of The Global out Break: The Future of Human And Society
2020
The Anatomy of The Global out Break: The Future of Human And Society
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
2019
Classical Poetry in the Arabic, Persian and Turkish Languages, A Poetological Approach
Medieval Arrowheads
2020
Medieval Arrowheads
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
2018
İlk Türk Akademisi Encümen-i Dâniş
Beçin Definesi - 2nd Volume
2016
Beçin Definesi - 2nd Volume
Beçin Definesi- 1st Volume
2016
Beçin Definesi- 1st Volume
İslam'da Bilim ve Teknik
2015
İslam'da Bilim ve Teknik
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
2012
Kuruluşunun 18. Yılında Türkiye Bilimler Akademisi
Problems of the Secondary Education in Türkiye and Proposed Measures
2011
Problems of the Secondary Education in Türkiye and Proposed Measures
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
2011
Türkiye'de Ortaöğretimin Sorunları ve Öneriler
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
2011
Yükseköğretimde Üst Yönetim Sorunları ve Çözüm Yöntemleri
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
2011
Bilim İnsanı Olmak Hakkında
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
2010
Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Raporu 2009
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
2010
Turkish Academy of Science 2009 Science Report
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
2010
Bor Madenlerinin Oluşum Ortamları, Türkiye'nin Potansiyeli ve Ekonomideki Yeri
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
2010
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961)
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
2010
Geleceğin Sürdürülebilir Enerjisine Doğru - Yolu Aydınlatalım
Eğitim Üzerine Düşünmek
2010
Eğitim Üzerine Düşünmek
Kanser ve Etik
2010
Kanser ve Etik
Marie Curie'den Dersler
2009
Marie Curie'den Dersler
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
2009
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1961-2007)
Bilim Etiği El Kitabı
2008
Bilim Etiği El Kitabı
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
2007
Macar Bilimler Akademisi Türkçe El Yazmaları
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
2007
Tıbbi Araştırmalarda İnsan Katılımcıları Korunması ve Etik İlkeler
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
2007
Çinkonun İnsan Sağlığı Üzerindeki Rolü
Kanser Eğitimi
2007
Kanser Eğitimi
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
2005
21. Yüzyılda Bilim İnsanı Yetiştirme Üzerine Öneriler
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
2005
Geçmişten Geleceğe Türk Bilim ve Teknoloji Politikaları
Bilgi Toplumuna Geçiş
2005
Bilgi Toplumuna Geçiş
Bilim ve Yaratılışçılık
2004
Bilim ve Yaratılışçılık
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
2004
Hekimlik ve Türkçe Tıp Terimler Çalıştayı
Denemeler Eleştiriler
2004
Denemeler Eleştiriler
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
2003
Marmara Denizinde Deprem Potansiyeli
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
2002
Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap I. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
2002
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim I. Kitap II. Cilt
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
2002
Türkiye'nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973-1999
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
2002
21. Yüzyılda Sürdürülebilirliğe Geçiş
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
2001
Sosyal Bilimler Atıf Dizini'nde (SSCI) Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
2001
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap II. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
2000
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
2000
Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılında Bilim II. Kitap I. Cilt
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
1999
Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Uluslararası Yayın Performansı
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları
1998
Türkiye'de Bunalım ve Demokratik Çıkış Yolları