Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Sürdürülebilir Eğitim Ekolojisi Olarak Açık ve Uzaktan Öğrenme

Bu çalışmada Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) 4. olan eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak amacına Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) uygulamalarının eğitimde eşitlik, adalet, hakkaniyet ve demokrasi gibi temel değerler bağlamında nasıl desteklediği tartışılmıştır. Eğitimde açıklık felsefesinin ekosistem düşüncesini nasıl beslediği ele alınmış ve devamında özellikle sürdürülebilirliği ve kalkınmayı sağlamak için küresel boyutta yürütülen projeler bağlamında ortak paydalar açıklanmıştır. AUÖ uygulamalarına yön veren açıklık felsefesinin özellikle yeni binyıl ile beraber uygulamaya konulan küresel kalkınma projeleriyle ortak paydaya sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışma bağlamında ele alınan küresel projelerin özellikle eğitimde açıklık, erişilebilirlik ve eşitlik kavramlarına vurgu yaptığı görülmektedir. Genel anlamda eğitim sistemlerine yönelik yapılan değerlendirme geleneksel eğitim sistemlerinin bu değerleri sağlayabilmek için dönüşüm sürecine girmesi gerektiğini; bunu yapmak için ise özellikle ulusal boyutta stratejik planlama yapılması gerektiğini göstermektedir. AUÖ bağlamında bahsi geçen kavramların zaten alanın temel referans noktaları olduğu, bununla beraber eğitimde açıklığı yaygınlaştırmak ve eğitimde açıklıktan ilham alan bir öğrenme ekosistemi ve bu ekosistem içerisinde yaşam boyu öğrenmeyi destekleyecek bir öğrenme kültürü oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma, AUÖ’nin kavramsal derinliğini sürdürülebilir eğitim politikaları ve kalite güvencesi ile ilişkilendirerek; öğrenme ekolojisini öğrenme ortamlarının dinamikleri doğrultusunda ilgili pedagojik yaklaşımlar ve yaşam boyu öğrenme temelinde incelenmesi ile AUÖ’de sürdürülebilir bir ekoloji oluşturmanın gerekliliğine ilişkin kapsam sunması açısından önemlidir.

Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Doç. Dr. Aras Bozkurt, Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch09