Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Sistemik Düşünce Ekseninde Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Vizyonu ve Döngüsel Ekonomi Modeli

Sistemik Düşünce, Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi kavramları, bilim insanları, teorisyenler, akademisyenler, politika geliştiriciler, karar vericiler, uygulayıcılar ve eğitimciler için giderek önem kazanmıştır. Bu kavramlar, küresel sorunların çözümü için, özellikle günümüz ekonomilerinin gündeminde yer alan çevresel ve toplumsal güçlükleri aşma konusunda gerekli görülen temel dayanak noktaları haline gelmiştir. Ekolojik, sosyolojik ve ekonomik sorunların karmaşık ve çok nedenli olduğu, toplumun her alanına temas ettiği ve daha bütüncül çözümler gerektirdiği düşünüldüğünde, her yönüyle sürdürülebilir bir dünya düzenine geçişi teşvik etmek ve mevcut küresel krizlerin yarattığı sonuçları doğru bir şekilde aşabilmek için en kritik alanlardan biri olan eğitim alanı, belirlenecek politikalar ve uygulamaya konulacak girişimler açısından tartışılmaz derecede önemlidir. Eğitim, çocuklarımızı, gençlerimizi ve hatta yetişkinlerimizi çağımızın gerektirdiği bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerlerle donatırken, onlara gerçek hayatta karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm güçlüklerle doğru bir şekilde başa çıkabilme yetkinliğini sunar. Toplumca, eğitimin bu konudaki gücünü kavrayarak geliştireceğimiz stratejiler ve yapacağımız yatırımlar, dünyamızın gelecekteki dayanıklılığının ve refahının anahtarı olacaktır. Bu noktadan hareketle bu makalede, sistemik düşünce ekseninde Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu ile Döngüsel Ekonomi modelinden müştereken nasıl faydalanılabileceği ve bu ilkelerin eğitsel alanlara nasıl yansıtılabileceği tartışılmaktadır.

Doç. Dr. Mustafa Öztürk
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch10