Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

İslam’a Duyarlı İşletmelerin Sürdürülebilirlik Algısı ve Uygulaması: Katılım Bankalarının Kurumsal Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

Kapitalist iktisat paradigmasının olumsuz dışsallıkları ve çağdaş finans sistemindeki sorumsuzluk sorunu, sürdürülebilirlik kavramının önem ve gereğini dünyanın gündemine taşımış, ekonomik sistemin sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için sosyal ve doğal çevreye duyarlı yeni bir paradigma arayışını artırmıştır. Bu küresel trend aslında iktisat ve finanstaki İslami ilkelere yaklaşma ve onları benimseme zeminini hazırlamıştır. İslami iktisat ve finans ilkeleri, kalkınma için belirli toplumlara ve gelecek nesillere bedel ödetmeyen bir üretim ve dağıtım mekanizmasının teminatıdır. Bununla birlikte İslami iktisat ilkelerine uyması beklenen firmaların sürdürülebilirlik kavramını gerçekten benimseyerek uygulayıp uygulamadıkları önemli bir araştırma sorusudur. Bu çalışmada Türkiye’de İslamî ilkelere duyarlı firmaların sürdürülebilirlik konusundaki algılarını ve uygulamaları, katılım bankalarının müşterisi olan firmalardan oluşturulan bir örneklem üzerinde ampirik olarak araştırılmıştır. Örneklemin katılım bankası müşterilerinden oluşturulmasının gerekçesi, bu firmaların ağırlıklı olarak İslami ilkelere duyarlı firmalar olduğu varsayımıdır. Ampirik çalışmadaki bulgular, katılım bankası müşterisi olan firmaların sürdürülebilirlik uygulamalarını kendi işletme süreçlerine kısmen entegre edebildiğini, bu firmalar arasında ortaklık yapılarında yabancı bulunan, yurtdışıyla ticari ilişkileri olan ve çalışan sayıları 50’nin üzerinde olan firmaların, sürdürülebilirlik ilkelerine diğer firmalara göre çok daha fazla uyum sağladığını göstermektedir.

Prof. Dr. Mehmet Saraç, Fatma Altun
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch07