Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Girişimci Üniversitelerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Sürdürülebilirliğe Etkileri

Sanayileşme ve dünya nüfusunun artmasıyla birlikte, insan neslinin devamını sağlayacak kaynaklar tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve sürdürülebilir bir geleceğin nasıl sağlanabileceği konusundaki tartışmalar ortaya çıkmıştır. Kurumların ve bireylerin üzerinde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeleri konusundaki baskılar artmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, üniversitelerin topluma hizmet etme misyonu ön plana çıkmış ve üniversitelerin girişimci iş modelini benimseyerek sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaları beklenmiştir. Konuyla ilgili yapılmış çalışmalar daha ziyade girişimci üniversitelerin teknolojinin ticarileştirilmesi yoluyla ekonomik sürdürülebilirliğe olan katkısını incelese de bu çalışmada girişimci üniversite kavramına ve etkilerine yönelik kapsamlı bir bakış açısı sunulmuştur. Bu çerçevede, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimcilik faaliyetlerinde bulunan üniversitelerin sürdürülebilirliğin farklı boyutlarına olan etkisi incelenmiş ve girişimci üniversitelerin sürdürülebilir bir gelecek oluşturma sürecindeki rolü üzerinde durulmuştur.

Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Halit Keskin, Arş. Gör. Zeynep Aksoy
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch08