Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Döngüsel Ekonomi ve Üniversitelerde Çevre Yönetimi

Döngüsel ekonomiye geçiş makro seviyeden mikro seviyeye kadar uzanan tüm üretim, dağıtım, kullanım ve tüketim kararlarında, faaliyetlerinde ve ilişkilerinde süregetirilen “yaygın yapış biçimlerinin” büyük çoğunu değiştirmeyi, dönüştürmeyi veya tümüyle terketmeyi gerektirir. Genel makro toplumsal seviye ile mikro bireysel seviye arasında yer alan üniversiteler kaçınılmaz olarak bu geçişin bütünleşik bir parçasıdır. Üniversiteler döngüsel ekonomi bağlamında hem kendisinin günlük faaliyetler kümeleri içinde sürdürülebilir çevre faaliyetlerini benimseyerek ve uygulayarak geçişin itici ve örnek güçlerinden biri olmak durumundadır, hem de çevreye duyarlı, insan haklarının ve çevre koşullarının sağlıklı bir şekilde tutulması ve geliştirilmesi gerektiği bilincine ve davranış kalıplarına sahip nesiller yetiştirmekle yükümlüdür. Bunlar da gençlere çevre ve canlı merkezli eğitim hizmeti verirken, çevresel farkındalık ve davranışsal değişimler işleme yanında, sürdürülebilir doğa ve sağlıklı insan çevresi örneğini kampüslerdeki fiziki yapılanmalarda, faaliyetlerde, kullanımlarda, tüketimlerde ve bunları belirleyen politikalarda göstermeyle, yani “sürdürülebilir yeşil kampus ve kampusta sağlıklı yaşam ortamı” oluşturmayı ve geliştirmeyi gerektirir. Bu araştırmada, önce sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin, son zamanlardaki gelişmiş uzantısı olan döngüsel ekonomi görüşünün doğası irdelendi. Ardından, döngüsellik ve sürdürülebilirlik uygulamaları bağlamında, başarılı örnekler veren üniversitelerin çalışmaları üzerinde duruldu. Son olarak sonuç ve öneriler sunuldu.

Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan
DOI: 10.53478/TUBA.978-605-2249-97-0.ch11