Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Döngüsel Ekonomi İnovasyonları ve İstihdam: Türkiye’deki İmalat Firmaları İçin Bir Analiz

Döngüsel ekonomi, ekonomiyi daha “yeşil” hale getirip girdi kullanımını azaltmak suretiyle sürdürülebilir kalkınma ile ilgili tartışmalarda merkezi bir öneme sahiptir. Döngüsel ekonominin, sürdürülebilirliğin üç temel bileşeninden olan Ekonomik ve Çevresel bileşenlerle ilişkisi ilgili literatürde çokça araştırılmış olup, üçüncü bir bileşen olan Sosyal bileşenle etkileşimi üzerinde yeterince durulmamıştır. Döngüsel ekonominin, sürdürülebilirliğin Sosyal bileşeni ile ilişkisinin ortaya çıkarılabileceği hususlardan birisi istihdam üzerindeki etkisidir. Bu çalışmada, Türkiye’de imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar için, döngüsel ekonomi inovasyonlarının istihdam üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bunun için, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2016 yılında 10.063 firmadan topladığı bir veri seti kullanılmıştır. Ekonometrik analizin sonuçlarına göre, firmaların belli başlı karakteristikleri ve geçmiş dönem istihdam düzeyleri kontrol edildiğinde ve döngüsel ekonomi pratiklerinin içsel olması dikkate alındığında, döngüsel ekonomi inovasyonlarının firma düzeyindeki istihdam ile istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişkisi bulunmaktadır.

Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday, Doç. Dr. Abdullah Tirgil
DOI: 10.53478/TUBA.978- 605-2249-97-0.ch05