Cengiz Han ve Mirası

Moğol Hanlarının Müslümanlaşması

Moğol hanlarının ve aristokrasisinin Müslüman olmaları çok boyutlu ve karmaşık bir süreç. Onların İslâm’a geçişlerinde Türk dinî şahsiyetlerin önemi biliniyor; bu husus dönemin kaynaklarında sık sık vurgulanıyor. Bu çalışmada çoğunluğu Türk olan sûfî şeyhlerin Moğollar ile olan ilişkilerine dair rivayet‎ler, hagiografilerden ve diğer muasır kaynaklardan yola çıkılarak tarihi perspektifte sunulacak; Moğol hanları üzerinde dinî nüfuzları aşikâr olan bu sûfîlerin faaliyetlerinin tasvirine girilecek. Siyasî ve kültürel etkileri bağlamında, biyografilerini ve etkinlikleri kısaca ele alınacak şahsiyetler arasında ise Kübreviyye ve Kalenderiyye şeyhlerine öncelik verilecek. Ayrıca Moğol seçkinlerinin İslâm’a girmelerinde etkin Türk sûfî şeyhleri, sûfî çevreleri, bunların faaliyetleri ve Türk din anlayışının bu süreçteki rolü de çalışmada tartışılacak.

Doç. Dr. Mustafa Uyar
DOI: 10.53478/TUBA.2021.026