Dünya, 20. yüzyılın bilgi toplumundan (information society) 21. yüzyılın süper akıllı toplumuna (super smart society) doğru evrilirken bu değişimin en etkili faktörü olarak internet ön plana çıkmaktadır. Bilişim teknolojilerinin küresel ölçekte yaygın kullanım alanı bulması konunun donanımsal ve yazılımsal bağlamda üretime yönelik çalışma yapan ülkelere ciddi bir ekonomik gelir sağlarken aynı zamanda tüketici pozisyonundaki kullanıcılar açısından ise teknolojik bağımlılığın yanı sıra kişisel veri ve kurumsal güvenlik konularında zafiyet ve güvenlik sorunu oluşturmaktadır.

Bireysel ve toplumsal katmanların ticari, siyasi ve etik konularda karşılaşılan sorunların maddi ve manevi açıdan oluşturduğu hasarlar gelecek nesillerin karakter ve yeteneklerini mesleki yetkinlikleri ve verimliliklerini de etkileyecek bir toplumsal strateji gerektiren avantajlar ve riskleri iç içe bulunan süreç yönetimi gerektirmektedir. Bu süreç yönetimi içinde sağlıklı bilimsel verilere, analizlere ve stratejilere gerek duyulmaktadır. Bu noktada karar alıcılara doğru bilgilendirme yapılması zaruridir.

Ülkemizde gerek meclis araştırma komisyonları gerekse de ilgili kuruluşların bu konuda çalışmaları bulunsa da konuya akademik açıdan çok boyutlu yaklaşmak gereklidir. Çalışma grubumuz multidisipliner farklı bilim disiplinlerinden oluşmuş akademik yapısı ile bu konudaki farklı bakış açılarını değerlendirme, raporlama ve çözüm önerilerini sunma konusunda bir çaba içerisinde olacaktır.

TÜBA-Bilişim Teknolojileri ve İletişim Çalışma Grubu, bilişim teknolojisindeki güncel gelişmeleri incelemenin yanında bu gelişmelerin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal etkilere odaklanmaktadır. Bu amaçla ortaya çıkan etkilerinin önceden tartışılması ve karşı konulması gittikçe zorlaşan bu gücünün, toplumun faydası doğrultusunda nasıl kanalize edilebileceğinin analizinin yapılması ve karar alıcılara/politika yapıcılara yol gösterilmesi görevi akademisyenlere düşmektedir. TÜBA’nın “Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemelerde bulunmak ve danışmanlık yapmak.” görevi kapsamında faaliyet gösterecek olan çalışma grubu;

  • Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ile ilgili bilimsel araştırma alanında kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar arasında iş birliğine katkı sağlamak.
  • Bu alanda çalıştaylar düzenlemek ve konunun ilgililer tarafından tartışılmasını sağlayarak karar alıcılara raporlama ve danışmanlık yapmak
  • Ülkemizde bilişim teknolojisi alanında araştırmalar açısından teknik ve insan gücü alt yapısının oluşturulması için önerilerde bulunmak. amaçlarını gütmektedir.

Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Hacı Ali Mantar / Yürütücü / TÜBA Asosye Üyesi / TÜBİTAK BİLGEM Bilgisayar Mühendisliği
Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen / TÜBA Asli Üyesi /  Gazi Üniversitesi Tıp/Nöroloji
Prof. Dr. Aydın Gülan / TÜBA Asli Üyesi / İstanbul Üniversitesi, İdare Hukuku
Prof. Dr. Seydin Doğan / TÜBA Asosye Üyesi / Üyesi / Balıkesir Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Prof. Dr. Özcan Öztürk / TÜBA Asosye Üyesi / Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Doç. Dr. Yasin Bulduklu / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Uygulamalı İletişim
Dr. Fatih Kaplanhan / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Mali Hukuk
Dr. Cem Korkut / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat