Kök hücre, işlevsel olarak farklılaşmamış, yani vücudun herhangi bir organ ya da dokusunda özel bir görev yapabilmek için tam olarak olgunlaşmamış karmaşık yapılı öncül bir hücredir. Bununla birlikte bu öncül hücre bedenin başka hücrelerine dönüşebilme yeteneğine sahiptir.

Kök hücre araştırmaları, hücre biyolojisindeki temel bilgilerin yenilenmesinin yanında, hastaların yararına olabilecek yeni bilgilerin edinilmesine imkân sağlayacak hızlı bir gelişme içindedir. Kök hücre çalışmaları; embriyodaki gelişim mekanizmalarının incelenmesine imkan veren yetkin bir model sunmasının ötesinde, doku ve organların yenilenmesindeki taşıdığı üstün potansiyeli ile doku hasarı veya kaybı sonucunda ortaya çıkan kronik ve tedavileri şimdilik bulunmayan hastalıkların “tedavilerine” yönelik bilimsel ve sosyal beklentilere yol açmaktadır.

Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi, kök hücre araştırmalarının taşıdığı önemi göz önüne alarak “TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu (KHÇG)” adı altında, bünyesinde farklı disiplinlerden gelen üyelerin bulunduğu, bilim insanlarının katılımına açık bir grup oluşturmuştur.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu, kök hücre çalışmalarının insan sağlığı konusundaki değerinin farkındalığıyla; ülkemizin bilim alanındaki birikimini ülke ve toplum hizmetine yöneltecek girişimlerde bulunmak, ülkemizin bilim ve kültürü için büyük önem taşıyan ve ancak Akademi öncülüğünde gerçekleştirebilecek olan konularda etkinlikleri yaşama geçirme görevini üstlenmiştir.

TÜBA Kök Hücre Çalışma Grubu’nun sorumluluk alanı içinde; kök hücreler konusundaki gelişmeleri ve bilgi birikimini güncel olarak izlemek, kök hücrelerin araştırma ve uygulamalarına yönelik ulusal ve uluslararası yasal, etik ve diğer düzenlemeleri yakından izlemek, bilgi ve deneyimlerini ilgili disiplinlerin konuyla ilgilenen paydaşlarıyla ve öğrencilerle eşgüdüm içinde paylaşmak, kurum-içi, ulusal ve uluslararası benzer gruplarla işbirliğine öncelik vererek, ümit veren yeni yaklaşımları içeren araştırma projelerinin hazırlanmasını destekleyen, karşılıklı etkileşim içinde olunan bir ortamın gelişmesine katkı sağlamak, konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek ve yayınlarda bulunmak, Yaşam bilimleri ile ilgili ülkemizde yapılan uluslararası veya uluslararası katılımlı ulusal bir kongrede yılda en az bir oturum düzenlemek, kök hücre ile ilgili araştırmaları, uygulamaları, yukarıda adı geçen etkinlikler ve amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek olan projeleri duyurmak yer almaktadır.

TÜBA-Kök Hücre Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Fikrettin Şahin / Yürütücü / TÜBA Asli Üyesi / Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Tunç Akkoç / Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi İmmünoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Sevim Aydın / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Alp Can / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Komisyonu
Prof. Dr. Taner Demirer / TÜBA Asli Üyesi / Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Lenfoma Myeloma Derneği Başkanı
Prof. Dr. Y. Murat Elçin / Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Anabilim Dalı
Doç. Dr. Üyesi Zeynep Burçin Gönen / Erciyes Üniversitesi GENKÖK Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Emin Kansu / TÜBA Şeref Üyesi / Hacettepe Üniversitesi, Kanser Enstitüsü Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erdal Karaöz / İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Özel Liv Hastanesi, Rejeneratif Tıp Merkezi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı / Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Labcell Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Müdürü
Prof. Dr. Gülperi Öktem / Ege Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hayri Özsan / Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Türk Hematoloji Derneği Başkanı
Prof. Dr. Zekeriya Tosun / TÜBA Asosye Üyesi / Selçuk Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İlgili Haberler