Genel Kurul

MADDE 572- (1) (15/07/2018 – (4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve RG-19/6/2019-30806-CK-39/7 md.)
Akademi Genel Kurulu, aslî ve asosye üyeler ile şeref üyelerinden oluşur. Toplantıların yeri ve gündemi Akademi Konseyi tarafından tespit ve ilan edilir. Genel Kurul, oy hakkı olan üye tamsayısının üçte biri ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Yabancı uyruklu şeref üyeleri toplantı ve karar nisabında hesaba katılmazlar ve oy kullanamazlar.

Genel Kurulun Görevleri

MADDE 573 –1 (15/07/2018 – (4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)
a)
Akademi Konseyince hazırlanacak strateji ve politikalara ilişkin önerileri görüşerek onaylamak.
b) Konseyin Akademi üyeliklerine seçilme tekliflerini karara bağlamak.
c) Süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine yeni üyeler seçmek.
ç) Akademi Konseyinin enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin önerilerini karara bağlamak.