Akademi Konseyi’nin oluşumu ve görevleri 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 574 ve 575. maddelerinde yer almaktadır.

Akademi Konseyi

MADDE 574 - (1) (15/07/2018 – 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

Akademi Konseyi, Genel Kurulca üç yıl için seçilen on aslî üye ile Akademi Başkanından oluşur. Aslî üyelerle birlikte aynı usule göre aynı sayıda yedek üyeler de seçilir. Görev süreleri dolan üyeler en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilir. Konsey üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

Akademi Konseyi’nin Görevleri

MADDE 575 (Değişik: RG-19 / 6 / 2019-30806-CK-39 / 9 md.)

(1) Akademi Konseyinin görevleri şunlardır:
     a) Akademiye ilişkin faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.
     b) Çeşitli danışmanlık veya etüt konuları için Akademi içinden veya dışından komisyonlar kurmak.
     c) Başkan tarafından hazırlanan bütçe teklifini onaylamak.
     ç) Enstitü, araştırma merkezi ve benzeri birimlerin kurulmasını veya kaldırılmasını önermek.
     d) Kurulmasına karar verilen enstitü, araştırma merkezi ve birimlerin malî yönden desteklenmesine karar vermek.
     e) Akademinin Başkan tarafından hazırlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerini onaylamak, mevzuatın    geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmak.
     f) Akademinin görev alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, üyelik, anlaşma, işbirliği ve ortak faaliyet yapması konularında karar vermek.
     g) Akademi yayın ve hizmetlerinin üniversiteler, okullar, bilim ve araştırma kuruluşları, kütüphaneler ile diğer kuruluş ve kişilere indirimli veya ücretsiz olarak verilmesi ile bunların Akademi imkânlarından indirimli veya ücretsiz olarak yararlanmasına karar vermek.
     ğ) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına, kiralanmasına ve bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
     h) Akademinin görevlerini yerine getirmesi için yürüteceği faaliyetler sırasında yapacağı, ücret, telif ve işlenme ücreti ile benzeri ödemelerin tutar veya üst sınırlarını belirlemek.
      ı) Akademinin organizasyon yapısı ile Akademi personelinin atama ve görevlendirme esaslarına ilişkin Başkan tarafından hazırlanan önerileri onaylamak.

(2) Konsey yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek suretiyle Başkana devredebilir.