Tercüme-i Tıbrü'l-Mesbûk
2017
ISBN: 978-9944-252-94-2

Kadîm doğu medeniyetinde toplumda ya da yönetimde görülen aksaklıklara işaret etmek maksadıyla siyasetnâme türünde çeşitli metinler kaleme alınmıştır. Bu siyasetnâmelerde genel olarak bir yöneticinin sahip olması gereken vasıflar; halkla, kendi yönetim kadrosuyla ve diğer devletlerin bürokrasisiyle olması gereken ilişki biçimi ele alınmıştır. Kelâm, felsefe, tasavvuf ve fıkıh gibi pek çok alanda eser vermiş olan Gazâlî’nin Selçuklu hükümdarı Sultan Sencer’in isteğiyle Farsça olarak kaleme aldığı Nasihatü’l-Mülûk adlı eseri Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Mülûk adıyla Arapça’ya aktarılmıştır. Bu eser Osmanlı edebiyatında XVI. yüzyılın önemli simalarından Âşık Çelebi tarafından Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Filiz Kılıç ve Tuncay Bülbül tarafından hazırlanan elinizdeki kitap, bahsi geçen eserin tenkitli neşri ile bu eserin muhtevası, dil ve üslup özellikleri hakkında kaleme alınmış detaylı bir girişi içermektedir.

Âşık Çelebi
Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül (İnceleme – Metin)