Şehzâde Dîvânı Defterleri
2017
ISBN: 978-9944-252-87-4

TÜBA aslî üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen ile Doç. Dr. Zekai Mete ve Prof. Dr. Arif Bilgin tarafından yayına hazırlanan eser Osmanlı idare tarihi açısından son derece önemli bir kaynak eserdir.Osmanlı idare tarihi hakkında yapılan çalışmalar şu an için henüz teorik genellemelere imkân verecek genişlik ve zenginlikte değildir. Bunun en başta gelen sebebi, Osmanlı arşivlerindeki belge ve defter serilerinin çok büyük bir yekûn oluşturması ve bu muazzam malzemenin araştırıcılara kolaylık sağlayacak anlamda ince tasniflerinin tam anlamıyla yapılmamış olmasıdır. Bununla beraber tesadüflere bağlı da olsa rastlanılan ve yeniden tanımlanan defter serileri idare tarihinin belirli bir veçhesine ışık tutacak zengin verileri ortaya koyabilecektir. Tamda bu noktada TÜBA tarafından yayımlanan bu eser, 16. yüzyılın sonlarına kadar belli bir yaşa geldiklerinde önceden belirlenmiş bölgelere idareci olarak yollanıp ileride muhtemel saltanatları için bir nevi “staj” yapan Osmanlı şehzadelerinin idarecilik yıllarına ait bulunan ve Osmanlı arşivinde tesbit edilen, benzersiz sayılabilecek bir özellik taşıyan defterlerin neşir ve genel anlamda değerlendirmesini ihtiva etmektedir. Osmanlı Sultanları II. Selim ve III: Mehmed’in şehzadelikleri sırasında tutulan kayıtlar bu kitabın içeriğini oluşturmaktadır. Büyük emekler verilerek vücuda getirilen bu kitap, özellikle devlet idaresi ve taşra yönetimi açısından vazgeçilmez kaynak eserlerden bir olacaktır. Kitaba iliştirilen CD ekinde neşredilen arşiv defterlerinin tamamının görüntüleri de verilmiştir.

Feridun Emecen, Arif Bilgin, Zekai Mete