İnsanoğlunun tarihsel süreçteki üretim, tüketim ve paylaşım serüveni özellikle modern zamanlardaki sanayileşme döneminden itibaren insan-toplum-ekonomi-çevre ilişkisi bağlamında sorgulanmaya başlandı. Özellikle son iki yüzyılda bu alanda ortaya çıkan gelişmeler neticesinde günümüzde gelinen noktada yaşadığımız gezenin ve insanlığın durumu göz önüne alındığında çevre, insan ve toplumla barışık yeni sürdürülebilir bir gelişme/kalkınma paradigması bilim insanları, kurumlar ve akademiler için de öncelikli araştırma ve çalışma alanlarından biri olarak öne çıkmaya başladı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) çerçevesinde uygulamaya konulan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” diğer bir ifade ile Küresel Hedefler, dünyadan yoksulluğun ortadan kaldırılması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için yapılan girişimlerden bir tanesi. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma kavramı, UNDP ile birlikte devletlerin öncelikli hedeflerinden biri haline geldi. Modern dünyanın yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirmek, nitelikli bir eğitim tahsis etmek, toplumsal cinsiyet eşitliliğini yaygınlaştırmak, temiz su ve sıhhi koşullara dünyadaki her bireyin ulaşmasını tahsis etmek, erişilebilir ve temiz enerjiyi sağlamak, insanlara yakışır istihdam sahaları oluşturarak ekonomik büyümeyi sağlamak, sanayi, yenilikçilik ve altyapı alanlarında ilerlemeler sağlamak, eşitsizliklerin azaltılması yönünde adımlar atmak, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları kurmak, sorumlu tüketim ve üretimi sağlamak, iklim değişikliği gibi çevre problemleri ile mücadele etmek, barış ve adalet hususlarında adımlar atmak ve tüm bu hedefler için ortaklıklar kurmak başlıkları ile özetlediği bu hedefler birbirleriyle yakından bağlantılı.

Bu doğrultuda konunun çok boyutlu ve disiplinler arası tartışılması, bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve raporlanması ile bilim dünyası ve karar alıcılara yol göstermesi adına TÜBA’nın “Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak” görevi kapsamında Sürdürülebilir Çevre ve Finans Çalışma Grubu kuruldu.

Çalışma Grubu; çevre bağlamında “Sıfır Atık / Zero Waste” ve ekonomi/finans bağlamında “Döngüsel Ekonomi / Circular Economy” konularında “Sürdürülebilirlik/Sustainability” yaklaşımı çerçevesinde çalışmalar yürütecek.

Sıfır Atık; israfın önlenmesi, atıkların geri dönüşümü/kazanımı ve kaynakların etkin/verimli kullanımı gibi başlıkların yanında atık oluşum süreçleri analiz edilerek daha öncesinde atık oluşumunun azaltılması yönünde belirlenen bir atık yönetim felsefesidir. Çevre ile ilgili tartışmaların yoğun bir şekilde gündemi meşgul ettiği ve insanların sonraki kuşaklara bırakacakları dünyanın nitelik ve yaşanabilirliğinin sorgulanmaya başladığı günümüzde bu çalışma grubunun ülkedeki tüm paydaş kurumlar ile iş birliği içerisinde ortak faaliyetler göstermesi planlanıyor.

Döngüsel Ekonomi kavramında ise Sıfır Atık konsepti ve Sürdürülebilir Çevre hedefleri ile örtüşecek şekilde insani değerler ile örtüşen bir ekonomik sistem üzerine çalışmalar hedefleniyor.

Bu çalışma grubunda israfın önlenmesi, karbon salınımı gibi döngüsel ekonominin temel bileşenleri yanında Sıfır Faiz / Zero Interest kavramı ile de üretim odaklı bir iktisadi sistem paradigması üzerine etkinlikler yapılacaktır. Bu bağlamda ilgili paydaş kurum ve kuruluşlar ile ortak etkinlikler yapılması da planlanıyor.

TÜBA-Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet Bulut / Yürütücü / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Atilla Abdulkadiroğlu / Duke Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar / İstanbul Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Acar / Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Mehmet Baç / Sabancı Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Prof. Dr. Gülfettin Çelik / İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Nazım Ekren / İstanbul Ticaret Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan / Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. Naci Gündoğan / Anadolu Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Prof. Dr. Muhsin Kar / Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Halit Keskin / Yıldız Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü
Prof. Dr. İsmail Koyuncu / İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. İzzet Öztürk / İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Kazım Şahin / Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu / İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü
Prof. Dr. Halit Yanıkkaya / Gebze Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Barış Alpaslan / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Benaouda Bensaid / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi
Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü
Doç. Dr. Burhan Uluyol / İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Dr. Cem Korkut / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İktisat Bölümü